skip to Main Content
ŽIVOT JE ENERGIA
...dodávame teplo, vodu a elektrickú energiu tam, kde to najviac potrebujú...

O nás

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s. začala svoju činnosť v januári 2005.
Od svojho vzniku sa zaoberá energetickým a vodným hospodárstvom. Zabezpečuje dodávky tepelnej energie, teplej úžitkovej vody, pary, elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody.
Zamestnáva odborníkov z oblasti energetiky a má dostatočné zázemie na zabezpečenie bezproblémového chodu spomínaných činností.

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., zabezpečuje aj konzultačnú činnosť v energetike, a to:

projektovanie stavieb v energetike
financovanie a investičné zámery
bezpečnosť a ochrana životného prostredia v energetike
ekonomika
komplexná projektová činnosť v investičnej výstavbe energetických stavieb
projektovanie a konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
inžinierske činnosti v oblasti energetických stavieb
výkon stavebného a technického dozoru
príprava dokladov a organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby
zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
poradenská činnosť v komunálnej energetike a teplárenstve
vytváranie projektov pre jednotlivé oblasti v energetike a životnom prostredí
systémové analýzy v energetike
zvyšovanie efektívnosti prevádzky energetických systémov
znižovanie prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej energie

Teplo a TÚV

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., prevádzkuje parné kotolne značky Viessmann, ktoré pracujú v automatickom režime.

Spoločnosť realizuje rozvod tepla v teplovodných kanáloch v celkovej dĺžke 5 400 m a rozvod pary v dĺžke 1 200 m. Nové rozvody tepla sú už realizované ako bezkanálové, vyhotovené z predizolovaného potrubia. Kotolne a odovzdávacie stanice tepla sú vždy vybavené najdostupnejšou meracou a regulačnou technikou. Systém funguje ako otvorený, modulárny s možnosťou priebežnej regulácie za účelom najefektívnejšieho využívania jednotlivých médií.

Voda a ČOV

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., prevádzkuje vodovodné potrubia, prípojky, vodomery a čističky odpadových vôd. Súčasťou vodného hospodárstva je aj správa vodojemov.

Naša spoločnosť spravuje kanalizačné a vodovodné systémy v celkovej dĺžke cez 3000 m. Jedná sa o čistenie cestných vpustí, lapače tukov, kanalizačných šácht a potrubia v pravidelných intervaloch v zmysle legislatívnych noriem.

Elektrická energia

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., prevádzkuje objekty trafostaníc a dieselagregátov.

Zabezpečuje elektrickú energiu, pričom výstupom sú miesta, kde sú umiestnené elektromery pre meranie jednotlivých potrieb.

Výstupy z jednotlivých meraní sú taktiež vyvedené do centrálneho velína. Systémy sú riadené automaticky a kontrolované obsluhou s nepretržitou prevádzkou na trafostaniciach.

Podporujeme

Kultúrne podujatia

  • podporili sme koncert skupín IMT Smile, Desmod, HEX v Steel Areéne v Košiciach
  • podporili sme Vianočný koncert Filipa Túmu v Štátnom divadle v Košiciach
2015

Šport

podpora závodného lyžovania v stredisku SKI Plejsy v Krompachoch

2013 a 2015

Komunity

každý rok finančne podporujeme Komunitnú nadáciu Liptov ( www.knl.sk )

Dary

  • výmena 53 okien v chirulgickom monobloku vo Fakultnej nemocnici Prešov
  • výmena 65  okien v chirulgickom monobloku vo Fakultnej nemocnici Prešov
  • exteriérové osvetlenie vianočného stromu v areáli Fakultnej nemocnice Prešov
2013 a 2015

Cenníky a ÚRSO

Kontakt

Slovenergie SK, a.s.
Hroncova 3
040 01 Košice
IČO: 44 089 406

slovenergie@slovenergie.sk

Eva Križanová / asistentka riaditeľa

krizanova@slovenergie.sk

Prevádzka: Prešov

+421 51 758 1703, 04

Ing. Bernadeta Zmajkovičová / výkonná riaditeľka spoločnosti

+421 915 930 621
zmajkovicova@slovenergie.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Predmet

Vaša správa

Náš tím

Osvedčenia odbornej spôsobilosti:

- obsluha trafostanice a elektrorozvádzača  ( vykonávať práce na el. zariadení bez
obmedzenia el. napätia v objektoch triedy A, B, vrátane bleskozvodov ) s odbornou
spôsobilosťou § 21 – 23 Zákona č. 124/2006 Z. z. , § 16 – VTZ elektro

- odborná spôsobilosť pre obsluhu tlakových nádob Zákon 124/2006 Z. z. § 16, odst. 7

- kuričský preukaz triedy IV. pre obsluhu VTZ – plynového, vydané v zmysle Zákona 14/2006
Z. z.

- zváranie el. oblúkom a plameňom ZG1, ZE1

- osvedčenie o spôsobilosti pre obsluhu ČOV ( mechanicko – biologická )

- osvedčenia na zariadeniach pre obsluhu zariadení s pitnou vodou

- chemické rozbory kotlovej vody ( tvrdosť, alkalita, Ph, vodivosť, fosfáty.... ), obsluha
chemickej úpravne vody

Slovenergie SK, a.s. © 2005 – 2020

Back To Top